Regulamin

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2023

Zarządu BEL-POL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 07.02.2023r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu usługi „Pomiar w ramach wyceny”, regulujący zasady zamówienia on line wyceny z pomiarem drzwi i/lub podłóg w BEL-POL Sp. z o.o.

Regulamin usługi „Pomiar w ramach wyceny”, regulujący zasady zamówienia on line wyceny z zapewnionym pomiarem drzwi i/lub podłóg w BEL-POL Sp. z o.o. 

Przy zleceniu nam wyceny on-line zapewniamy Klientowi profesjonalny pomiar dokonany u Klienta i ofertę skrojoną do potrzeb i specyfiki wnętrza.

 

I Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin usługi „Pomiar w ramach wyceny” określa zasady zamówienia on line wyceny z zapewnionym profesjonalnym pomiarem drzwi i/lub podłóg w BEL-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy przy ul. Strzelińskiej 10, KRS 0000136320, NIP: 8842261455, REGON: 891022744.
 2. Poprzez zamówienie wyceny on line z pomiarem drzwi i/lub podłóg i akceptację Regulaminu, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.
 3. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
  a) Regulamin - niniejszy Regulamin tj. Regulamin usługi „Pomiar w ramach wyceny”.
  b) BEL-POL - BEL-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136320, REGON: 891022744, NIP: 884-22-61-455, nr rejestrowy BDO 000101503. Z BEL-POL można kontaktować się:

1) pisemnie pod adresem wskazanym powyżej,

2) pod adresem poczty elektronicznej: [email protected],

3) po numerem telefonu: +48 725 520 802 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00).

c) Klient (zwany też Kupującym) - osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która zamawia w BEL-POL wycenę drogą on line, która jest realizowana w celu zlecenia BEL-POL dostawy i montażu towaru lub dostawy towaru w sklepach stacjonarnych BEL-POL w sklepach stacjonarnych BEL-POL.

d) Sklepy stacjonarne BEL-POL – sklepy objęte usługą opisaną w Regulaminie. Ich wykaz i lokalizacja znajduje się pod adresem: https://bel-pol.pl/oddzialy z wyłączeniem wskazanych tam sklepów z oznaczeniem jako: hurtowych, inwestycyjnych i partnerskich.

e) Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, składający zamówienie wyceny on line wyceny z pomiarem drzwi i podłóg w BEL-POL Sp. z o.o., w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

f) Przedsiębiorca Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, składającą zamówienie wyceny on line z zapewnionym pomiarem drzwi i/lub podłóg w BEL-POL Sp. z o.o. bezpośrednio związanej z jego działalnością gospodarczą, ale niemającej dla niego charakteru zawodowego tzn. że nie jest składane w ramach przedmiotu prowadzonej przez Kupującego działalności gospodarczej (PKD), wskazanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

g) Wykonawca – zewnętrzny podmiot, przy pomocy którego BEL-POL może wykonać na rzecz Klienta usługę pomiaru.

h) Wycena (zwana też usługą) – usługa świadczona przez BEL-POL na podstawie Regulaminu a zamówiona drogą on line, polegająca na bezpłatnym sporządzeniu wyceny na podstawie: danych podanych w zamówieniu, zapewnionego profesjonalnego pomiaru drzwi i podłóg w miejscu wskazanym przez Klienta wykonanego przez BEL-POL. Głównym celem usługi jest zlecenie BEL-POL sprzedaży, dostawy i montażu towaru lub dostawy towaru przez Klienta w sklepach stacjonarnych BEL-POL.

i) zamówienie – formularz znajdujący się na stronie pod adresem pomiar.bel-pol.pl, w którym Klient zamieszcza swoje dane oraz wskazuje rodzaj produktu, który go interesuje, następnie przesyła go do BEL-POL w celu kontaktu i realizacji przez BEL-POL usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

 

 1. Do korzystania z usługi niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) i/lub aktywny numer telefonu.
 2. Realizacja zamówienia jest możliwa tylko dla Klientów, którzy zlecają wycenę na terenie zgodnym z weryfikacją lokalizacji dokonaną w trakcie wprowadzenia kodu miejscowości na formularzu. Lista lokalizacji objętych usługą nie musi odpowiadać liście sklepów BEL-POL wymienionych na stronie bel-pol.pl .
 3. BEL-POL może wykonać pomiar poprzez Wykonawców. W takim wypadku BEL-POL ponosi odpowiedzialność za działania Wykonawców jak za swoje własne.

 

II Zasady i zakres świadczenia usługi objętej Regulaminem

 

 1. BEL-POL dokona wyceny zamówionej drogą on line z pomiarem drzwi i/lub podłóg na podstawie wypełnionego i przesłanego przez Klienta formularza.
 2. Klient może składać zamówienie 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 3. BEL-POL ma prawo do odmowy realizacji zamówień:
  a) złożonych nieprawidłowo,
  b) niekompletnie wypełnionych,
  c) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 4. W celu złożenia zamówienia należy:
  a) wypełnić on line formularz znajdujący się na stronie pod adresem pomiar.bel-pol.pl zgodnie z jego strukturą i wymogiem. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i kompletnych danych teleadresowych oraz do natychmiastowego informowania BEL-POL o wszelkich zmianach w zakresie przekazanych danych. Jeżeli zamówienie zawiera nieprawidłowe dane, może to spowodować opóźnienie lub uniemożliwić wykonanie usługi za co BEL-POL nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Po złożeniu zamówienia, za pośrednictwem:
  • 1) poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w zamówieniu i/lub
  • 2) telefonu pod numer telefonu Klienta wskazany w zamówieniu,

BEL-POL skontaktuje się w celu weryfikacji zamówienia oraz umówienia się z Klientem na wykonanie pomiaru. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, BEL-POL skontaktuje się z Klientem w ciągu 2 dni roboczych w celu umówienia się na wykonanie pomiaru. Wykonanie pomiaru winno nastąpić nie później niż do 2 miesięcy po przesłaniu przez Klienta zamówienia. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z przyczyn leżących po stronie Klienta w tym w szczególności braku możliwości kontaktu z Klientem, braku dyspozycyjności Klienta w terminach zaproponowanych przez BEL-POL, BEL-POL zwolniony jest z realizacji zamówienia.

 1. W przypadku problemów technicznych bądź chęci uzyskania dodatkowych informacji Klient może wysłać pytanie na adres: [email protected] oraz po numerem telefonu: +48 725 520 802 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00) napisać na adres siedziby BEL-POL: ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica.
 2. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności adres e-mail i nr telefonu. W razie podania przez Klienta niekompletnych danych, których brak spowoduje niemożność skontaktowania się z Klientem, BEL-POL zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu uzyskania danych umożliwiających realizację zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej.
 3. BEL-POL w celu przygotowania wyceny wykonuje profesjonalny pomiar określając poniższe parametry:
  a) w zakresie podłóg: powierzchnia pomieszczeń z natury, określenie ile m2 podłogi należy zakupić oraz określenie ile m2 podłogi będzie montowanych, ilość mb listew przypodłogowych i dylatacyjnych (w przypadku listew przypodłogowych PCV określenie ilości łączników i zakończeń) oraz sposób ich spozycjonowania ilość i rodzaj podkładu oraz folii paroizolacyjnej;
  b) w zakresie drzwi: pomiar otworów drzwiowych z natury i określenie kierunku otwierania drzwi oraz w jaki sposób będą montowane (tzn. na zewnątrz, wewnątrz), rodzaj ościeżnic (stała, regulowana, kątowa) i ich zakresów oraz szerokości skrzydeł, zalecenia dotyczące szczególnych właściwości produktów (np. nietypowości wymiarów).
 4. Wycena z uwzględnieniem wyników pomiaru będzie gotowa do odbioru po wykonaniu przez BEL-POL pomiaru w sklepie stacjonarnym BEL-POL realizującym tę usługę nie później niż 30 dni po wykonaniu pomiaru, o czym BEL-POL poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w zamówieniu i/lub telefonicznie pod numer telefonu Klienta wskazany w zamówieniu.
 5. BEL-POL nie ponosi odpowiedzialności za wycenę w przypadku zmian, w tym pogorszenia, stanu technicznego budynku oraz pomieszczeń, w których pomiar był dokonany.
 6. W przypadku gdy wskazana przez Klienta lokalizacja nie jest objęta usługą Klient może podać swoje dane kontaktowe w postaci numeru telefonu w celu umożliwienia kontaktu BEL-POL w przypadku uruchomienia ww. usługi dla wskazanej lokalizacji i/lub ustalenia dogodnego dla Klienta terminu realizacji usługi pomiaru i/lub przedstawienia oferty handlowej w zakresie sprzedaży drzwi, podłóg lub innego asortymentu oferowanego przez BEL-POL.

 

III Ochrona danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 • 1) Administratorem danych osobowych („Administrator”) jest BEL - POL sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, KRS 0000136320.
 • 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyłącznie w celu umożliwienia wykonania wyceny na podstawie danych podanych w formularzu przez Klienta oraz pomiaru drzwi i podłóg wykonanego przez BEL-POL oraz przedstawienia oferty handlowej w zakresie sprzedaży drzwi, podłóg lub innego asortymentu oferowanego przez BEL-POL, korzystania ze specjalnych promocji, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zaś podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu Administratorowi sprawnego bieżącego wykonywania usługi, zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji lub ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony roszczeń.
 • 3) Dane osobowe podawane przez Pana/Panią są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym do wykonania pomiaru i przedstawienia oferty handlowej.
 • 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
 • 5) Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania a także do przenoszenia danych.
 • 6) Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 • 7) Gdy Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • 8) W sprawach związanych z ochroną danych może kontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w BEL-POL sp. z o.o., adres e-mail: [email protected].
 • 9) Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.
 • 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • 11) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, udostępnił dane, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 • 12) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

IV Prawa własności intelektualnej

 1. Klientowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych na stronie pod adresem pomiar.bel-pol.pl wyłącznie w zakresie użytku osobistego i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Tekst, grafika, ikony, pliki oraz wszelkie inne dane zawarte na stronie pod adresem: pomiar.bel-pol.pl nie mogą być przez Klienta powielane lub rozpowszechniane bez uprzedniej zgody BEL-POL.

 

V Postanowienia końcowe

 1. BEL-POL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką w szczególności jest:
  a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  b) konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  c) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności platformy
  d) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
  e) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  f) przeciwdziałanie nadużyciom;
  g) siły wyższej;
  h) w innych sytuacjach, gdy będzie to zmierzało do uatrakcyjnienia funkcjonowania platformy i jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą zamieszczane pod adresem pomiar.bel-pol.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji (nie dotyczy zamówień złożonych przez Klientów przed wprowadzeniem zmian).
 3. Korzystanie przez Klienta z usługi po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 4. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych.
 5. W przypadku realizacji usługi niezgodnie z Regulaminem Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 6. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od odbioru wyceny.
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi należy zgłaszać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby BEL-POL.
 8. Reklamacje będą rozpatrywane przez BEL-POL. Klient wnoszący reklamacje zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania przez BEL-POL w formie w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne.
 9. Reklamacja zgłoszona po terminie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, nie wywołuje skutków prawnych.
 10. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Klienta oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać przesłana z dopiskiem usługi „Pomiar w ramach wyceny ”.
 11. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem a BEL-POL, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby BEL-POL.
 12. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług BEL-Pol korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce cookies.
 13. BEL-POL oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 14. Zgodnie z obowiązującymi przepisami BEL-POL p informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usługi świadczonej droga elektroniczną stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu (kliknij aby zobaczyć załącznik).
 15. Część niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki:
  • Załącznik nr 1 – Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 

Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usługi świadczonej drogą elektroniczną

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020r. poz 344) BEL-POL informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usługi świadczonej droga elektroniczną.

Informacje te wskazują zagrożenia, które mogą wystąpić jedynie potencjalnie, jednak winny być brane pod uwagę przez Usługobiorcę, pomimo stosowania przez BEL-POL środków zabezpieczających przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń, o których mowa powyżej należą między innymi:

 • spam – niechciane, niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane do wielu odbiorców;
 • oprogramowanie szpiegujące (tzw. spyware) – programy komputerowe, których celem jest gromadzenie informacji o użytkowniku oraz przesyłanie danych i informacji użytkownika lub o użytkowniku bez jego wiedzy autorowi programu lub innej osobie.[1]
 • Phishing – metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia określonych informacji (np. danych logowania)[2];
 • Hacking– zachowanie polegające na nieuprawnionym uzyskaniu dostępu do informacji w wyniku przełamania systemu zabezpieczeń[3];
 • Malware (skrót od “malicious software”) jest uważany za uciążliwy lub szkodliwy typ oprogramowania, który ma na celu potajemnie uzyskać dostęp do urządzenia bez wiedzy użytkownika. Rodzaje złośliwego oprogramowanie obejmują oprogramowanie szpiegujące (spyware), adware, phishing, wirusy, trojany, rootkity, zagrożenia typu ransomware oraz porywaczy przeglądarki.4

 

Aby uniknąć ww. zagrożeń przede wszystkim: 

 • należy zaopatrzyć swój komputer oraz inne urządzenia elektroniczne, które Usługobiorca wykorzystuj podłączając się do Internetu, w program antywirusowy z aktualną bazą wirusów;
 • nie należy otwierać załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
 • nie należy przesyłać mailowo żadnych loginów i haseł;
 • należy mieć włączoną zaporę sieciową tzw. firewall;
 • należy regularnie aktualizować używane przeglądarki internetowe, system oraz oprogramowanie.

BEL-POL, działając stosownie do z art. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020r. poz 344) informuje, że funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług wprowadzanych przez BEL-POL do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca określone zostały w Polityce cookies zamieszczonej na stronie internetowej BEL-POL.

[1] Bezpieczeństwo finansowe w bakowości elektronicznej – przestępstwa związane z bankowością elektroniczną. Komisja Nadzoru Finansowego s. 7 https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Bezp_finansowe_39005.pdf

[2] Bezpieczeństwo finansowe w bakowości elektronicznej – przestępstwa związane z bankowością elektroniczną. Komisja Nadzoru Finansowego s. 7 https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Bezp_finansowe_39005.pdf

[3] Bezpieczeństwo finansowe w bakowości elektronicznej – przestępstwa związane z bankowością elektroniczną. Komisja Nadzoru Finansowego s. 7 https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Bezp_finansowe_39005.pdf 4 https://www.avast.com/pl-pl/c-malware

 

                                                               Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2023

                                                 Zarządu BEL-POL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

                                                                                z dnia 10.05.2023r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu usługi „Pomiar w ramach wyceny”, regulujący zasady zamówienia on line wyceny z pomiarem drzwi i/lub podłóg w BEL-POL Sp. z o.o.

W pkt. I w pkt. 3 Regulaminu usługi „Pomiar w ramach wyceny”, regulujący zasady zamówienia on line wyceny z zapewnionym pomiarem drzwi i/lub podłóg w BEL-POL Sp. z o.o. dodaje się lit. j o następującej treści:

 j) Partner – sklepy partnerskie, z którymi BEL-POL ma podpisane umowy współpracy. Ich wykaz i lokalizacja znajduje się pod adresem: https://bel-pol.pl/oddzialy z oznaczeniem jako: partnerskie.

W pkt. II pkt. 11 Regulaminu usługi „Pomiar w ramach wyceny”, regulujący zasady zamówienia on line wyceny z zapewnionym pomiarem drzwi i/lub podłóg w BEL-POL Sp. z o.o. otrzymuje brzmienie:

 1. W przypadku gdy wskazana przez Klienta lokalizacja nie jest objęta usługą Klient może podać swoje dane kontaktowe w postaci numeru telefonu w celu umożliwienia kontaktu BEL-POL w przypadku uruchomienia ww. usługi dla wskazanej lokalizacji i/lub ustalenia dogodnego dla Klienta terminu realizacji usługi pomiaru i/lub przedstawienia oferty handlowej w zakresie sprzedaży drzwi, podłóg lub innego asortymentu oferowanego przez BEL-POL. W przypadku gdy wskazana przez Klienta lokalizacja nie jest obsługiwana przez BEL-POL tylko jego Partnera, Klient może wyrazić zgodę na udostępnienie swoich danych zawartych w formularzu w celu związanym z wykonaniem pomiaru i przedstawieniem oferty handlowej w zakresie sprzedaży drzwi, podłóg lub innego asortymentu oferowanego przez Partnera – wyrażając taką zgodę jednocześnie wyraża zgodę na to, że usługa „Pomiar w ramach wyceny” będzie świadczona przez Partnera na warunkach uzgodnionych przez Klienta bezpośrednio z Partnerem.

 

Copyright by Bel-pol - rezerwacja pomiaru on-line © 2024 | wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Graff